2014, ഡിസംബർ 29, തിങ്കളാഴ്‌ച

എന്റെ വരികള്‍

എന്റെ ഏതാനും വരികള്‍ 'അക്ഷരപ്പൊട്ടുകള്‍' എന്ന ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ പുസ്തകമായി ഞാന്‍ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിക്കൂ.